Handgemaakte Keramiek en sieraden
Kleurrijk keramiek dat ook op bestelling gemaakt kan worden en sieraden die speciaal voor jou naar wens worden gemaakt.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP  EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Debbie Erdkamp Handcrafted Art Jewelry and More


Gebied van toepassing:
1.1.
Tenzij schriftelijk ander is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Debbie Erdkamp

1.2.
Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij Debbie Erdkamp verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door Debbie Erdkamp schriftelijk zijn bevestigd. Debbie Erdkamp behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.

1.3.
Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de wederpartij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

Overeenkomst:
2.1.

Er is eerst dan sprake van een overeenkomst c.q. een bestelling/opdracht geldt eerst dan als aangenomen – ook wanneer gebruik is gemaakt van een vertegenwoordiger of wederverkoper – wanneer zulks schriftelijk door Debbie Erdkamp is bevestigd of indien na de totstandkoming van de overeenkomst c.q. na ontvangst van de bestelling/ opdracht uitvoering daarvan heeft plaatsgevonden door Debbie Erdkamp. Bij verkoop uit (magazijn)voorraad kan de factuur in de plaats treden voor de schriftelijke bevestiging.

De volmacht van de vertegenwoordiger of wederverkoper strekt niet verder dan wat algemeen gebruikelijk is. De vertegenwoordiger of wederverkoper mag niet van deze voorwaarden afwijken dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

Prijzen:
3.1.
Bij levering binnen Nederland luiden de prijzen, inclusief btw, exclusief kosten op afleveringsadres, tenzij anders overeengekomen.

3.2.
In alle andere gevallen gelden de prijzen af atelier/magazijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Levering en risico:
4.0.
De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien Debbie Erdkamp afhankelijk is van nadere door de wederpartij te verstrekken gegevens begint de levertijd te lopen, nadat Debbie Erdkamp die gegevens volledig heeft ontvangen.
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijd Debbie Erdkamp tot vergoeding van schade hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.


Eigendomsvoorbehoud:
5.0.
Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Debbie Erdkamp, totdat alle vorderingen die Debbie Erdkamp op de wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.


Aansprakelijkheid:
6.0.
PASADENA B.V. is nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door Debbie Erdkamp te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de door Debbie Erdkamp afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering. Daarenboven zal de hoogte van het door Debbie Erdkamp te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur terzake van het/de betreffende goed(eren). In alle gevallen blijft echter gelden dat Debbie Erdkamp nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij.

Sieraden zijn ook niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.


Overmacht:
7.0.
In geval van overmacht is de verkoper naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

7.1.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in  of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door verkoopster in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd.

Betaling:
8.1.
De geldbedragen die de wederpartij op grond van enige rechtsverhouding (bijvoorbeeld overeenkomst) aan Debbie Erdkamp moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij de totstandkoming van de rechtsverhouding, tenzij anders is overeengekomen. Indien en voor zover de geldbedragen niet opeisbaar zijn overeenkomstig het voorgaande, dan zijn de geldbedragen geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de goederen. Voor zover de geldbedragen die de wederpartij aan Debbie Erdkamp verschuldigd is nog niet opeisbaar mocht zijn overeenkomstig het voorgaande, dan dient in ieder geval betaling van de facturen van Debbie Erdkamp plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Ontbinding:
9.0.
Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, bij diens faillissement, surséance van betaling, onder curatelestelling, beslag op zijn goederen, stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige belangrijke wijzigingen in zijn financiële omstandigheden, is Debbie Erdkamp gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
10.1.
Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing.

 

Klachtenregeling:

11.1.      
Bij Debbie Erdkamp ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Debbie Erdkamp binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.2.    
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11.3.    
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

11.4.    
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.